Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN UITGEVER TXTxt

Identiteit ondernemer

Uitgever TXTxt Keesomlaan 13a 1791 DA Den Burg

E-mail: [email protected]

Kvk-nummer: 77512723 BTW-identificatienummer: NL003203787B16

Toepasselijkheid

1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Uitgeverij Anderszins en de afnemers van haar producten (boeken) via de webshop op www.thegameofthename.nl.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissing en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Informatie betreft de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende: a. Prijs van het product (inclusief belastingen) b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van een product heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.

2. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

3. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.

4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Kosten voor verzending van het product worden niet terugbetaald.

Prijzen

1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

Klachten en geschillen

1. De afnemer maakt een klacht schriftelijk kenbaar via [email protected]

2. Uitgeverij Anderszins reageert binnen 14 dagen op de inhoud van de klacht.

3. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Elk geschil tussen afnemer en Uitgeverij Anderszins zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank behorende bij de vestigingsplaats van Uitgeverij Anderszins.

©2020 Uitgever TXTxt